Reportage Tournoi TVB 2015

Réalisation : Tv Tours – Thomas Blanc